سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عطاالله سلطانی گوهرریزی – دانشیار،دانشگاه شهید باهنر کرمان_دانشکده فنی مهندسی_بخش مهندسی شیم

چکیده:

این تحقیق بر روی جریان و رسوب ذرات ایروسول در میکروکانال بحث می کند. برای بیان محدوده رژیم ها ی مختلف جریان گاز درمیکروکانال عدد بدون بعد نادسونkn) به صورت نسبت متوسط مسیرآزاد ملکول ها به مشخصه ابعادی جسم تعریف می شود. در محدوده نادسون۰/۰۱تا۰/۱که به رژ ی م جری ان لغزنده مشهور است، فرض استاندارد ناویراستوکس که سرعت سیال در دیواره میکروکانال را صفر در نظر می گیرد، دیگرمعتبر نیست. بنابراین با تصحیح شرایط مرزی و در نظر گرفتن سرعت لغزش سیال در دی واره میکروکانال م ی توان از معادله ناویر استوکس استفاده نمود. در این تحقیق سعی بر آن شده است با کمک رابطه ماکسول درجهاول لغزش ، که تصحیح شرایط مرزی سرعت لغزش در دیواره میکروکانال است، از معادله ناویر استوکس برا ی شبیه سازی جریان گاز و رسوب ذرات ایروسول در میکروکانال استفاده نمود