سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهناز قائینی حصاروئیه – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
مسعود منتظری نمین – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران

چکیده:

مدل دوبعدی جهت مد لسازی جریان سطح آزاد بر اساس معادلات آ بهای کم عمق تهیه شده است. در مدل حاضرمنقط عسازی مکانی بر اساس روش حجم محدود و با استفاده از روش مرکزیت سلول و به روش صریح صورت گرفته است جهت مد لسازی شارهای عبوری از هر حجم کنترل از روشHLLC استفاده و جهت بالا بردن دقت مدل در مد لسازی فلاک سها از روش TVD-WAF استفاده شده است. جهت بررسی کارایی مدل عددی نتایج مدل با حل تحلیلی موجود مقایسه شده است. سپس مدل حاضر برای مد لسازی جریان فوق بحرانی در خم کانا لهای باز با مقطع مستطیل شکل استفاده شده است که یکی از کاربردهای آن در مد لسازی جریان در سرریزهای دارای خم است. مقایسه و تحلیل نتایج مدل عددی با داد ههای آزمایشگاهی نشان م یدهد در مواردی که عدد خم کوچک باشد، مدل حاضر قابلیت مد لسازی جریان فوق بحرانی در خم را داراست.