سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه رضوانی – کارشناس ارشد مهندسی ساز ههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
جمال محمدولی سامانی – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از پدید ههای طبیعی که همواره زمی نهای اطراف رودخان هها را در معرض تهدید قرار م یدهد، وقوع سیلاب است. از جمله تدبیرهایی که به منظور کاهش خطرات ناشی از سیل صورت م یگیرد، ساخت سدهای پار هسنگی در مسیر سیل و کنترل انر ژی مخرب آن است. این سدها به عنوان گون های از سدهای تأخیری، بخشی از آب را در هنگام جریان سیل در پشت سد ذخیر ه کرده و به تدریج و با دبی کمتری به پایین دست انتقال م یدهند. بدین منظو ر هدف از ارائه مقاله حاضر، روندیابی یکپارچه سیل گذرنده از درون سد پار هسنگی در کل مسیر رودخان ه، با درنظر گرفتن ج ری ان غیرماندگا ر اس ت. تلاطم ناش ی از محیط سنگریز های و متخلخل منجر به ایجاد جریان غیرخطی م یشود. بنابراین به منظور محاسبه افت انر ژی درون محیط متخلخ ل، روابطی بین افت اصطکاکی و عدد رینولدز و یا بین گرادیان هیدرولیکی و سرعت جریان ارائه شده اس ت. در ای ن تحقی ق، از رابطه یک بعدی سامانی و همکاران بین افت اصطکاکی و عدد رینولدز بهره گرفته شده است. همچنین با توجه به غیرماندگار بودن جریان سیل، از معادلات سنت-ونانت استفاده شده است. در نهایت مدل ریاضی روندیابی س یل با استفاده از ن ر مافزار ، MATLAB R2009a بر طبق روش تفاض لهای محدود و الگوی حل ضمنی پرایزمن ارائه و دقت مدل با استفاده از دا د ههای آزمایشگاهی بررسی شده است. این آزمای شها در یک فلوم آزمایشگاهی در دو مرحله انجام گرفته است. ابتدا روابط دبی-اشل در مقاطع موردنظر محاسبه شده و سپس به برداشت مقادیر عمق و دبی در مقاطع و زما نهای موردنظر پرداخته شده است.