سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سکینه عمارلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
رامین امینی – استادیار ، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

جریان آشفته کاملا توسعه یافته در یک ک انال مستقیم و با مقطع مربعی با استفاده از روش شبیه سازی ادی های بزرگ ۱ ، برای یک سیال تراکم ناپذیر ، مدل سازی شده است . مدل ویسکوزیتهSmagorinsky برای اعداد رینولدز متفاوت استفاده شده است . در این تحقیق جریان آشفته در یک کانال مربعی با استفاده از نرم افزار منبع باز Open FOAM و حلگر pisoFoam مدل سازی شده است . در مدل مذکور معادلات ناویر – استوکس با ا ستفاده از روش تفاضل محدود روی شبکه ای غیر یکنواخت برای کل میدان حل در نظر گرفته شده است .لازم به ذکر است که نتایج به دست آمده از حل عددی با تحقیقات تجربی انجام شده ، مقایسه شده است ، کیفیت و دقت مدل سازی انجام شده با دستاوردهای تجربی مذکور ، ارزیابی و ارائه شده است