سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر اسدی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
جواد بخشی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان
نصرت آقازاده – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

دشت اشنویه در ۷۵ کیلومتری جنوب شهرستان ارومیه و در استان آذربایجان غربی قرار دارد. منبع آبی تأمین کننده دشت، آبخوان آبرفتی منطقه میباشد، که از طریق چاههای بهره برداری مورد استحصال قرار میگیرد. با توجه به افت سطح آب در سالهای اخیر در منطقه، اهمیت بهره برداری بهینه از منابع آبی دشت مشخص تر میشود. در این تحقیق، تغییرات سطح ایستابی آبخوان توسط نرم افزار GMS شبیه سازی شد. مدل ریاضی تهیه شده در گامهای زمانی یک ماهه (مهر ۸۶ ) برای دوره پایدار و ۱۲ ماهه (آبان ۸۶ تا مهر ۸۷ ) برای دوره ناپایدار بر اساس سطح آب در چاههای پیزومتری، مورد واسنجی قرار گرفت. طی فرایند واسنجی، مقادیر اولیه هدایت هیدرولیکی (K) و آبدهی ویژه (Sy) بهینه گردید. صحت سنجی مدل با استفاده از پارامترهای واسنجی و دادههای سال آبی ۸۷-۸۸ انجام گرفت. نتایج نشان میدهند که مدل، تراز سطح آب را با دقت قابل قبولی شبیهسازی نموده و قادر به مدل کردن جریان آب زیرزمینی است. میزان همبستگی پارامترها و خطای محاسبات با استفاده از معیار RMS در حالت پایدار و ناپایدار به ترتیب ۰/۶۸۶ و ۰/۷۹۱ محاسبه گردید. همچنین بر اساس نتایج پیشبینی صورت گرفته، از مهر ۹۱ تا مهر ۹۴ ، بخشهای شرقی و خروجی دشت دچار افت میگردد. لذا به منظور استحصال آب، بهتر است از بخشهای غربی و شمالی دشت که وضعیت بهتری دارند استفاده گردد.