سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل سیدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی خجسته پور – استادیاران گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن صدرنیا –
محمدحسین سعیدی راد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

درجه بندی میوه ها باعث سهولت بسته بندی، کاهش تلفات و افزایش بازارپسندی آن ها می شود. تعیین رابطه بین جرم، طول، عرض، ضخامت، حجم و سطوح تصویر میوه ها برای طراحی ماشین های اندازه بندی مفید میباشد. هدف از این تحقیق مدلسازی جرم دو رقم معروف طالبی خراسان (تیل مگسی نیشابور و تیل شهری مشهد) – بر اساس مشخصه های هندسی آن ها می باشد. مدل ها به صورت خطی و غیر خطی در سه دسته ارائه شدند. ۱مدل های تک متغیره و چند متغیره جرم بر اساس ابعاد میوه ۲- مدل های تک متغیره و چند متغیره جرم بر اساس سطوح تصویر میوه ۳- مدل های تک متغیره جرم بر اساس حجم واقعی، حجم محاسباتی کره دو سر پهن و کره بسط یافته. نتایج نشان داد که مدل هایی که بر اساس عرض میوه، سطح تصویر سوم میوه و حجم محاسباتی کره دوسر پهن هستند، بالاترین ضریب تبیینR2و کمترین خطای استاندارد برآوردSEE) را دارند