سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد سلمانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
حسن صفی یاری –
داریوش زارع –

چکیده:

دراین تحقیق مدلهای خطی و غیرخطی براساس خواص فیزیکی برای پیش بینی جرم میوه سنجد بررسی شد خواص فیزیکی اندازه گیری شده برای مدلسازی طول عرض ضخامت قطر میانگین حسابی قطر میانگین هندسی حجم مساحت سطح رویه ضریب کرویت ضریب رعنایی – چگالی حقیقی و چگالی توده تخلخل حجم کره بسط یافته و حجم کره دو سرپهن بودند همچنین برخی از خواص مکانیکی میوه سنج در سطح رطوبتی ۱۵/۲ درصد برپایه خشک شامل نیروی تسلیم تغییر شکل سختی و انرژی شکست اندازه یگری شد که میانگین آنها به ترتیب ۴/۹۹ ،۳/۰۱ ،۱۴/۶۴ و ۲۰/۰۲ بدست آمد. نتایج نشان داد که بهترین رابطه بین وزن و قطر میانگین حسابی سنجد می باشد که برای رابطه مدل خطی ضریب همبستگی ۰/۹۱۶۹ و کمترین خطای استاندارد ۰/۳۵۵۶ و برای مدل غیرخطی ضریب همبستگی ۰/۹۱۷۷ و کمترین خطای استاندارد ۰/۳۴۵۵ بدست آمد.