سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نجمه ابراهیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
صولت ثنا –
خلیل عالمی سعید –
نادر رکنی –

چکیده:

جذب زیستی فلز سنگین و سمی وانادیوم با دو نوع بیومس زنده و خشک قارچ Aspergillus niger و نحوه تاثیر pH (1، ۲، ۳ و ۴) و غلظت اولیه فلز (۳۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و۵۰۰ میلی گرم بر لیتر) در قالب آزمایش های تکراردار با استفاده از معادلات درجه دو و ایزوترم های لانگموئر و فرندلیچ مورد بررسی قرار گرفت. حداکثر ظرفیت جذب در حالت خشک با ۱۸/۴۲ میلی گرم وانادیوم در گرم ماده خشک (۳۶/ ۸۴) در ۴۴/۲ =pH و در حالت زنده با ۵۶/۱۶ میلی-گرم وانادیوم در گرم ماده خشک (۱/ ۳۳) در ۲/۲ =pH با غلظت اولیه ثابت ۵۰ میلی گرم بر لیتر بدست آمده است. در آزمایش غلظت اولیه فلز حداکثر جذب هر دو حالت بیومس با غلظت ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر با جذب ۹/ ۹۸ برای حالت زنده و ۳/۱۲۹ میلی گرم در هر گرم ماده خشک برای حالت خشک بدست آمد. به دلیل جذب ۵/۲ برابری حالت خشک نسبت به حالت زنده در غلظت های زیر ۱۰۰ میلی گرم در لیتر از فلز سمی وانادیوم کاربرد بیومس خشک آن توصیه می-گردد.همچنین ایزوترم های لانگموئر و فرندلیچ به ترتیب داد های حاصل از بیومس خشک (۹۷۷/۰) و بیومس زنده (۹۵/۰) را بهتر توانستند برازش نمایند.