سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، د
مرتضی مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، د
پیمان کشاورز – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز
محمد خرم – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این مطالعه با استفاده از یک مدل ریاضی، جداسازی آمونیاک موجود در گاز پرج توسط آب با استفاده ازتماس دهنده غشائی الیاف توخالی مدل سازی شده است. همچنین میزان جذب آمونیاک تحت شرایط ترشوندگی جزئی غشاء مورد بررسی قرار گرفته است. مجموع معادلات دیفرانسیلی مربوط به سه فاز گاز، غشاء و مایع به روش تفاضل محدود ضمنی نوشته شده و دستگاه معادلات بدست آمده با استفاده از روش عددی توماس، به کمک نرم افزارMATLAB حل گردیده است. در نهایت تأثیر پدیده ی ترشوندگی غشاء و همچنین اثر سرعت مایع بر میزان شار جذب آمونیاک در آب بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که میزان جذب آمونیاک با افزایش درصد ترشدگی غشاء کاهش یافته و با افزایش سرعت مایع افزایش می یابد