سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی آقایی – کارشناس منابع آب، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
اسماعیل طلوعی – کارشناس منابع آب، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

حوضه آبریز رودخانه کارون که بخ شهایی از استا نهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس وخوزستان را در بر م یگیرد، به عنوان پر آ بترین رودخانه ایران مطرح است.با توجه به اهمیت سیستم کارون و سدهای احداث شده و در دست احداث ( یا در دست مطالعه) بر روی آن، مطالعه عوامل موثر بر کارایی این سدها و عمر مفید آنها حائز اهمیت فراوان است. از آنجا که انباشت رسوب در مخازن سدها یکی از مهمترین عوامل کاهنده عمر مفید مخازن سدها و نیز ایجاد مشکل در کارکرد تجهیزات جانبی آنه ا به شمار م یآید، مطالعه وضعیت رسوب در این سیستم و بروز رسانی رو شهای مورد استفاده برای طراحی مخازن جدید بر روی این رودخانه به عنوان اهداف مقاله حاضر در نظر گرفته شده است. در مقاله حاضر ضمن جم عآوری اطلاعات مربوط به ت هنشینی رسوب در مخازن ساخته شده بر روی رودخانه کارون و تعیین میزان تله اندازی و پروفیل رسوبات ت هنشین شده در این مخازن، روند ت هنشینی رسوبات در این مخازن با رو شه ای موجود و متداول برای پی شبینی ت هنشست رسوبات در مخزن سدها کنترل شده و دقت رو شهای موجود، مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله بعد، ضمن تولید روش جدید برای پی شبینی وضعیت ت هنشینی رسوبات در مخازن سدها و کنترل این روش جدید با استفاده از داد ههای ت هنشینی رسوبات در مخازن ساخته شده در سیستم کارون، از روش پیشنهادی برای تعیین پروفیل ت هنشی نیرسوبات در مخازن موجود، در دست اجرا و یا در دست مطالعه در این سیستم استفاد ه شده است و ضمن بررسی روند رسو بگذاری در این مخازن، مسائل و مشکلات احتمالی که بر اثر رسو بگذاری در مخازن این سدها به وجود خواهد آمد، مشخص شده است.