سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسین اسدیانی یکتا – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
محمدعلی بنی هاشمی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله یک مدل ضمنی جهت برقراری ارتباط بین میدان یک بعدی و دوبعدی با استفاده از روش نوینی در مدل سازی نیمه ضمنی معادلات آب های کم عمق ارائه می شود. در مدل مذکور معادلات آبهای کم عمق با استفاده از یک روش گودانفی با قابلیت تسخیر شوک به صورتنیمه ضمنی حل می شوند تا مدل قادر به شبیه سازی گرادیان های شدید از جمله پدیده شکست سد باشد. از طرفی با استفاده از ارتباط ضمنی که برپایه تطابق سطح آب و استفاده از معادله پیوستگی مشترک در سلول های یک بعدی دوبعدی استوار است، بدون استفاده از رابطه خاصی، که در – مدل های صریح برای انتقال دبی از یک میدان به میدان دیگر به کارگرفته می شود، امکان برقراری ارتباط همزمان و بدون تاخیر زمانی بین دو مدلیک بعدی و دوبعدی فراهم آمده است. در این مقاله ضمن ارائه روش نیمه ضمنی حل معادلات آب های کم عمق، نحوه برقرای ارتباط ضمنی بین مدل یک بعدی و دوبعدی شرح داده شده و سپس به مقایسه نتایج مدل ارائه شده با مدل دوبعدی پرداخته شده است.