سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر متکان – دانشیار گروه سنجش از دور و GISدانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی.
حسین زینی وند – استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان.
باقر بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور وGISدانشکده علوم زمین، دانشگاه ش
عبدالمحمد غفوری – استادیار مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی، تهران.

چکیده:

ناکارآمد بودن نگرش تک بعدی و لزوم جامع نگری در اتخاذ بهترین تصمیمها و شیوه های مدیریتی منابع آب از یک طرف و ناهمگنی موجود در حوضه های آبریز و غیر خطی بودن رفتارهای هیدرولوژیکی از طرف دیگر، شناخت کامل روابط موجود در حوضه ها را، بسیار پیچیده و مشکل می سازد. در ارزیابی و بررسی این سیستم ها، اندازه گیری که قابل اعتماد ترین وسیله می باشد به تنهایی قادر به کشف روابط پیچیده موجود در سیستم آبریزها نمی باشد، در نتیجه مدلسازی صورت می گیرد. لذا، فنون نوین شبیه سازی این سیستم ها با بهره گیری از مدل ها در محیط توانمندGISاهمیت خاصی می یابند. در دهه های اخیر گسترش مدلهای توزیع یافته مکانی در بسترGISکه در آن اطلاعات مکانی به صورت واحدهای در سطح پیکسل در کناردادههایهیدرولوژی قرار میگیرند توسعه شگرفی یافته اند. در همین راستا مدل هیدرولوژیکی توزیع یافته مکانیWetSpaیکی از مدلهای توزیعی مناسب می باشد که برای شبیه سازی کلیه مولفه های هیدرولوژیکی از جمله شبیه سازی جریان رودخانه درسطح پیکسل بکار برده شده است. در این مطالعه با استفاده از قابلیت های مدل هیدرولوژیکی توزیع یافته مکانیWetSpaکه جریان رودخانه را با گام زمانی روزانه یا ساعتی شبیه سازی می کند – و تکنیک هایGISابتدا نقشه های توزیعی مورد نیاز نظیر نقشه های ضریبرواناب پتانسیل، ظرفیت ذخیره چالابی، سرعت جریان، ضریب زبری مانینگ، درصد پوشش گیاهی، شرایطرطوبتی خاک و غیره تهیه شد، این پارامترها در مدلWetSpaبر اساس سه نقشه پایه کاربری اراضی، بافت خاک، مدل رقومیزمین و با استفاده از جداول مرجع در محیطGIS