سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد سرگلزایی –
محمدرضا پیرزادی جهرمی –

چکیده:

تشکیل لایه کیک ذرات در فرآیند فیلتراسیون متقابل، پارامتری مهم در عملکرد فیلتر می باشد که علاوه بر شرایط عملیاتی نظیر سرعت فیلتراسیون به شکل و اندازه ذرات جامد تشکیل دهنده آن نیز بستگی دارد. در این تحقیق مدل سازیفرایند تشکیل کیک فیلتراسیون برای توزیع اندازه مختلف ذرات و سرعتهای متفاوت به کمک سیستم استنتاج فازی مطابق ممدانی و تاکاگی -سوجینو و با استفاده از نتایج آزمایشات ایستگاههای تقلیل فشار گاز و مطالعات چوئ انجام پذیرفت. بدین منظور مهمترین پارامترهای مؤثر در فرآیند تشکیل کیک یعنی قطر ذرات (در سه سطح مختلف ۷/۱۵ ۶/۳ ۷/۸۳ میکرون سرعت فیلتراسیون (درچهار سطح ۰/۰۳ و۰۰۴ و ۰/۰۵ و ۰/۰۶ متر بر ثانیه )و فاکتور دراگ به عنوان افت فشار بر واحد سرعت (در نه سطح مختلف بین ۰/۰۲ تا۵۴۴پاسکال ثانیه بر متر) بررسی شد. نتایج نشان داد که با استفاده از منطق فازی و دخالت دادن مفاهیم مربوطه می توان روند افزایش افت فشار، همزمان با تشکیل کیک را پیشگویی نمود. همچنین در اینمدل، تاثیر اندازه ذرات مختلف بر مقاومت کیک تشکیل شده در مقابل جریان گاز عبوری از فیلتر بررسی شده و نتایج قابل قبولی در مقایسه با دادههای تجربی بدست آمده است