سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد محمدرضایی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
مجید طغیانی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عباسعلی قیصری – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.
مهدی طغیانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

یکی از خصوصیات جوجه های گوشتی سرعت رشد بالای آنها است، که توسط اشتهای زیاد آنها به غذا شکل می گیرد. با این حال این موضوع که بهترین غلظت انرژی جیره غذایی جوجه های گوشتی چه مقدار است هنوز جای سوال دارد . امروزه متخصصین تغذیه با استفاده از مدل های آماری سعی در تخمین صحیحی از مقدار نیاز پرندگان به انرژی را دارند. در این بین اطلاع صحیح از مقدار مصرفخوراک روزانه پرنده در مراحل و شرایط مختلف رشد نیز امری ضروری است، زیرا با کمک گرفتن از آن می توان جیره هایی با غلظت مناسب انرژی را تنظیم و در اختیار پرنده قرار داد. همچنین بوسیله ی آن در بهره گیری از انواع روش های محدودیت کمی و کیفی خوراک بهتر می توان مقدار تخصیص خوراک روزانه را کنترل نمود. با توجه به موارد ذکر شده در مورد اهمیت تخمین د قیق میزان مصرف خوراک روزانه جوجه های گوشتی و تاثیر آن برکاربردی ساختن مدل های تخمین انرژی مورد نیاز روزانه، با استفاده از داده های جداول مربوط به عملکردی سویه های راس ۳۰۸ ، کاب ۵۰۰ ، آربوراکرز و لوهمن چهار مدل رگرسیون درجه دوم جهت پیش بینی مقدار مصرف خوراک روزانه جوجه های گوشتی بر اساس تغییرات وزن بدن، طراحی و مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج حاصله منجر به تبیین چهار مدل درجه دو با ضریب تبیین بسیار بالا گردید. بدین ترتیب می توان چنین نتیجه گرفت که در سویه های مذکور همبستگی بسیار بالایی بین میزان مصرف خوراک و تغییرات روزانه وزن بدن در جوجه های گوشتی وجود دارد