سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فیروز راحلی – شرکت توزیع نیروی برق تبریز
سیدمهدی مهائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر باشگاه پژوهشگران جوان
جعفر جعفرزاده – شرکت توزیع نیروی برق تبریز

چکیده:

افزایش درخواست توان از طرف مشترکین و مزیت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر شرکت های توزیع را برای نصب واحدهایتولید پراکنده سوق می دهد. واحدهای تولیدپراکنده با توجه به مشخصات، شرایط بهره ب رداری و مکان نصب می توانند تاثیرات مثبت قابلتوجهی را در جهت کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه های توزیع و کاهش تلفات به وجود آورند. تاکنون مدل های مختلفی جهتجایابی بهینه منابع تولید پراکنده بر اساس کاهش تلفات و یا اصلاح پروفیل ولتاز ارائه شده است اما با توجه اینکه بهبود یکی از دو شاخصمذکور می تواند در بهبود شاخص دیگر موثر باشد، معمولاً یکی از این دو شاخص در تابع هدف لحاظ می شود. در این مقاله نشان داده میشود که جایابی منابع تولید پراکنده بر اساس کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ می تواند نتایج متفاوتی داشته باشد و باید ترکیب این دوشاخص در تابع هدف لحاظ گردد. همچنین جهت حصول نتایج دقیق تر بار پست های توزیع نیز بر اساس پروفیل بار و نوع بار مدل سازی میگردد. نتایج مطالعات موردی روی فیدر پنج والی شرکت توزیع نیروی برق تبریز کارایی روش پیشنهادی را اثبات می کند.