سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین محجوب – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
حسام قدوسی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
مهدی محمدی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ت

چکیده:

امروزه منابع آب سطحی پاسخگوی نیاز های کشاورزی، شرب و صنعتی نبوده و استفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینی نیز سفره های آب زیرزمینی کشور را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. لذا بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی، به عنوان راه حلی مناسب در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر به مطالعه امکان بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت مراغه پرداخته شده است. هدف از این مطالعات بررسی امکان تامین نیاز های آبیاری اراضی تحت کشت در دشت مراغه با استفاده از بهره برداری توامان آب های سطحی و زیرزمینی بوده است. تابع هدف در این مطالعات بیشینه سازی محصول دهی نسبی گیاهان در نظر گرفته شد. همچنین مقدار حداقل افت سطح ایستابی سفره جهت انتخاب سناریو برتر مورد تواجه واقع شد. دوره شبیه سازی ۴ سال بوده که از یک سال خشک شروع شده و به سال نرمال میرسد. مدلسازی سفره آب زیرزمینی منطقه با استفاده از مدل تهیه شده در نرم افزارGMS انجام گرفت. در این مدل برای سناریو های مختلف میزان پمپاژ از چاههای موجود در منطقه مشخص شده و میزان افت سطح ایستابی در پایان دوره شبیه سازی بدست آمد. همچنین جهت شبیه سازی بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی برنامه ای در محیطvisual basic نوشته شد. برای سناریو های مختلف میزان افت سطح ایستابی و تابع هدف متناظر با آن بدست آمد و با توجه به مقدار بیشینه تابع هدف سناریو برتر انتخاب گردید.