سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

باقر نیکوفر – کارشناس ارشد عمران – ساز ههای دریایی
سمیرا رومیانفر – کارشناس ارشد عمران – ساز ههای هیدرولیکی

چکیده:

بهره برداری بهینه از مخازن ذخیره ای در مناطق خشک و نیمه خشک به ویژه در طول سالهای خشک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در سیست مهای پیچیده بر اساس واقعیت، امکان دخالت موثرکاربر در توسعه مدل و جذب اطمینان در طول فرایند مد لسازی را ضروری م ی کند. جنبه مهم در مدلسازی مخازن ذخیر های، تعیین زمان واقعی بهر هبرداری از مخزن سد بر اساس قوانین محدود کنندهSOP(Standard Operation Policy است. در این مقاله یک جعبه ابزار براساس ساخت مد لهای کامپیوتری برای شبی هسازی مخزن ذخیر های سد ستارخان واقع در استان آذربایجان شرقی ارائ ه م یشود. نتایج حاصل از این تحقیق منجر به ارائه یک سیستم پشتیبانی تصمیمDSS ز مخزن سد ستارخان شده تا بهره بردار بتواند با توجه به شرایط بهر هبرداری درابتدای هرماه و بر اساس میزان جریانات ورودی وخروجی، جریان بهینه ازمخزن سد راتعیین کند.