سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی میردریکوند – مهندس شیمی، محقق مرکز تحقیقات دانشکده نفت آبادان
سعیده ایمانی مقدم – مهندس – HSE ، محقق مرکز تحقیقات دانشکده نفت آبادان
بهروز روزبهانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت، ریاست مرکز تحقیقات دانشکده نفت آبادا
سیدعلیرضا سکاکی – مهندس – HSE ، محقق مرکز تحقیقات دانشکده نفت آبادان

چکیده:

مبدل های صفحه ای از نمونه های پرکاربرد تجهیزات حرارتی در صنایع مختلف به خصوص نفت و گاز می باشند. مزایای قابل توجه و ویژگی های خاص در طراحی این مبدل ها در افزایش بازدهی حرارتی باعث برتریکاربردی آن ها در صنایع مختلف شده است. در این مقاله بررسی رفتاری انتقال حرارت روی صفحات مبدل حرارتی صفحه ای تخت، با در نظر گرفتن شرایط جریان آرام توسط شبیه سازی CFD به کمک نرم افزارFLUENT شبیه سازی شده است و در آن شاخص های حرارتی نظیر ضریب انتقال حرارت، ناسلت و میزان شار حرارتی کل در هر دو نوع جریان همسو و ناهمسو بررسی و به صورت گرافیکی رفتار جریان سیال به بحثگذاشته شده است. در خلال نتایج، مقایسه ای ضمنی با توجه به نتایج استخراج شده از شبیه سازی به وسیله نرم افزار مذکور نیز انجام گرفته است