سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم بیات ترک – دانشجوی کارشناسی ارشد سبزوار
مسعود شفافی زنوزیان – استادیار دانشگاه آزاد سبزوار
محسن وظیفه دوست – مربی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد سبزوار

چکیده:

خشک کردن اسمزی هویج درمحلولهای اسمزی نمک و سوربیتول با غلظت ۲۰ درصد وزنی/وزنی ودماهای ۵ و ۲۵ و ۵۰ درجه سانتیگراد و درنسبت وزنی ۱:۱۰ نسبت محلول به هویج انجام شد مقادیر حذف آب و جذب مواد جامد برای هر دما و درهرمحلول اسمزی درفواصل زمانی ۶۰ و ، ۱۲۰ ، ۱۸۰ ، ۲۴۰ ، ۳۰۰ ، ۳۶۰ ۴۲۰ دقیقه محاسبه گردید با استفاده از مدل پیشنهادی آزوارا وهمکاران ۱۹۹۲ مقادیر تعادلی حذف آب جذب مواد جامد و شدت انتقال جرم محاسبه شد مقادیر S1,S2 پیش بینی شده توسط مدل مذکور درطی زمان محاسبه گردید و نمودارهای جذب مواد جامد و دفع آب دربرابر زمان رسم شد میزان دفع آب و جذب موادجامد با افزایش دما و زمان اسمز افزایش یافت اثر دما روی جذب مواد جامد کمتر از دفع آب بود.