سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پوریا قره بگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
حمید توکلی پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
عزیز همایونی راد – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
امیرحسین الهامی راد –

چکیده:

دراین مطالعه جهت افزایش ماندگاری شلغم از فرایند آبگیری اسمزی درمحلول اسمزی قندی – نمکی با غلظت ۶۰ درصد ۵۰ درصد +۱۰ درصد نمک استفاده شد مقادیر حذف آب جذب مواد جامد و کاهش وزن برای شلغم دردمای آزمایشگاه محاسبه شد همچنین با استفاده از مدل پیشنهادی آزوارا و همکاران ۱۹۹۲ و براساس زمان های مختلف اسمز WL∞ مقدار تعادلی درصد حذف آب s1 ثابت وابسته به شدت نفوذ آب به بیرون از بافت به SG مقدار تعادلی درصد جذب مواد جامد S2 ثابت وابسته به شدت نفوذ مواد جامد محلول اسمزی به درون بافت به محاسبه شد و نمودارهای آن ها برحسب زمان رسم گردید مطالعه حاضر نشان داد هنگامی که شرایط دما و غلظت فرایند اسمزی ثابت باشد مدل پیشنهادی آزوارا و همکارانش قادربه توصیف سینتیک انتقال جرم درخشک کردن اسمزی شلغم است.