سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدامین کاشیها – گروه مخابرات پژوهشکده کنترل ومدیریت شبکه -پژوهشگاه نیرو ایران – تهران
مریم شبرو – گروه مخابرات پژوهشکده کنترل ومدیریت شبکه -پژوهشگاه نیرو ایران – تهران

چکیده:

حفظ پایداری شبکه وحفاظت ازتجهیزات پست ها،یکی ازمهم ترین مباحث شبکه برق می باشدوهرایرادی راکه موجب برهم زدن تعادل شبکه شود،بایددرکوتاه ترین زمان ممکن ازبقیه شبکه ایزوله نمود.چراکه باقی ماندن یک fault درمدارمی تواندناپایداری شبکه وخطراتی همچون خاموشی منطقه ای یاسراسری رادرپی داشته باشد.رله های حفاظتی موجوددرشبکه انتقال برق این توانایی رادارندکه ظرف چندصدمیلی ثانیه خط دارای fault راازدوطرف بی برق کنند.اماحتی همین زمان نیزجهت برهم زدن تعاد ل خطوط مجاورکافی است بنابراین بایداین زمان تاحدامکان به حداقل برسد. سامانه حفاظت ازراه دوردیجیتال بابهره گیری ازمحیط مخابراتی پرسرعت این قابلیت راخواهدداشت تااین زمان رابه چندثانیه رسانده وامکان بی برق شدن تقریباهمزمان خط معیوب ازدوسمت رافراهم کند.همچنین به علت بهره گیری ازمحیط مخابراتی بسیارکم نویز،امنیت وقابلیت اطمینان این سامانه نسبت به سامانه های آنالوگ مشابه بسیاربالاترازخواهدبود.دراین مقاله نتایج مدلسازی سامانه مخابراتی حفاظت ازراه دوردیچیتال وشبیه سازی آزمونهای امنیت وقابلیت اطمینان مطابق استانداردIEC60834-1 ارائه شده اندنتایج بدست آمده ازاین شبیه سازی نشان می دهندکه بااستفاده ازتکنیک های مورداستفاده میتوان به عملکردی به مراتب بهترازمعیارهای این استاندارددست یافت