سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف حسین زاده – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
علی رنجبر زواره – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

دراین مقاله با استفاده ازمدلهای اجزای محدود رفتاراعضای فشاری سردنورد شده با مقاطع Z,C بررسی و تنش بحرانی کمانش آنها تعیین شدها ست به این منظور به کمک نرم افزار اجزای محدود و با استفاده ازدونوع المان پوسته و سه بعدیمدل المان محدود برای اعضای فشاری سرد نورد شده تهیه شده است تغییر شکل زودهنگام اعضا سردنورد شده درمجاورت تکیه گاه باعث دشواری مدلسازی شرایط تکیه گاه مفصلی دردو انتهای عضو میگردد درمدل المان محدود به کاررفته روشی جهت مدلسازی شرایط تکیه گاهی مفصلی دراعضای سرد نورد شده پیشنهاد شده است دراین مدل المان محدود رفتارغیرخطی مصالح و هندسی لحاظ شده است مقایسه نتایج تحلیل با داده های ازمایشگاهی و روابط تجربی موجود دقت مناسب مدل پیشنهادی را درپیش بینی رفتاراعضای فشاری با مقطع C نشان داد.