سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپیده رحیمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی ع
مسعود سلطانی محمدی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
علی اکبر آقاکوچک – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

میانقاب های بنایی به دلایل معماری و همچنین سازهای به صورت گستردهای در ساختمانها مورد استفاده قرار می گیرند. تعیین رفتار ساختمان نیازمند ارزیابی دقیق نقش میانقابها در پاسخ سازه نسبت به بارگذاری وارده میباشد. در این مقاله به بررسی اثر میانقاب ها روی پتانسیل فروریزش پیشرونده قابهای بتن مسلح پرداخته شده است. وجود میانقاب با استفاده از مدلسازی اجزای تشکیل دهنده آن (ریز مدلسازی) و در نظرگرفتن اندرکنش آن با قاب محیطی لحاظ شده است. در نهایت بر اساس نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی بر روی قاب دارای میانقاب با هندسه و مشخصات مصالح مختلف و بررسی الگوی گسترش ترکها و خرابی در میانقاب، مدل ساده شده ای جهت در نظر گرفتن میانقاب در قابهای بتن مسلح تحت حذف ستون ارائه شده است.