سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام زنگنه – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
عبدالوحید آغاسی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین توسی
فرشاد علیجانی – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

خشک سالی های مداوم از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ باعث افت سطح آب های زیرزمینی در دشت های نوترگی وهلایجان، جنوب غرب ایذه، شده است با توجه به سازندهای متفاوت تغذیه کننده آبخوان های مذکور، اثرات خشک سالی بر آنها متفاوت بوده است. در تحقیق حاضر، مدل آب زیرزمینی دشتهای نوترگی و هلایجان بااستفاده ازMODFLOWاجرا و خشکسالی سالهای ۸۷-۸۶ و۸۸-۸۷برروی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دهنده صحت بسیار بالای ارزیابی مدل میباشد به این معنا که مدل امکان پیشبینی خشکسالی در شرایط خاص و همچنین با میزان بارندگیهای مختلف را دارد و مدیریت منابع آب زیرزمینی یک منطقه را با توجه به سناریوهای مختلف مدیریتی ممکن میسازد. نتایج نشان می دهد که تغذیه زیرزمینی دشت هلایجان از سازند آهکی آسماری باعث جبران افت سطح آب زیرزمینی در این دشت شده در حالی که افت شدید آب زیرزمینی در سازند کنگلومرایی بختیاری در دشت نوترگی باعث معکوس شدن جریان از آبرفت به سمت سازند بختیاری و در نتیجه تشدید افت سطح آب زیرزمینی در دشت شده است