سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدحسین علوی – کارشناسی ارشد مهندسی برق – کنترل – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
عباس علی آبادی – استادیار دانشکده مکانیک – مدیر عامل شرکت مپنا
علیرضا یزدی خواه – دانشیار دانشکده برق – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ۳

چکیده:

مدل ریاضی مخازن نیروگاه هایی که به صورت آبشاری و پی در پی بر روی بستر یک رود خانه قرار گرفت هاند یک سیستم غیرخطی است که می توان آن را به صورت یک سری معادلات غیر خطی شامل ورودی ها و خروجی های مستقل و وابسته درنظر گرفت. در این مقاله معادلات دینامیکی جریان آب ورودی و خروجی مخزن را به صورت تابعی از تغییرات حجم مخزن ارائه کرده و با نوشتن آن ها برای آبشاری مشتمل بر سه سد کارون ۳، کارون ۱، و مسجد سلیمان، دستگاه معادلات دیفرانسیلسیستم را تشکیل م یدهیم. سپس با به دست آوردن معادلات غیر خطی ارتفاع-سطح برای هر یک از دریاچ هها، معادلات سیستمرا بازنویسی نموده و با توجه به یکسری قیودات نظیر محدودیت هایی که برای ارتفاع مخازن به منظور بهره برداری بهینه وجود دارد شبی هسازی را به صورت زمان واقعی برای آبشار سه سد انجام م یدهیم.