مقاله مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۸۹۶ تا ۹۰۶ منتشر شده است.
نام: مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دمای حداکثر ماهانه
مقاله دمای حداقل ماهانه
مقاله سری زمانی
مقاله مدل سازی
مقاله پیش بینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی بایگی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جباری نوقابی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان بیژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مدل سازی و پیش بینی پارامترهای اقلیمی به دلیل تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی و خشکسالی های اخیر، اجتناب ناپذیر شده است. از جمله پارامتر های اقلیمی که در مدیریت منابع آبی و در کشاورزی دارای اهمیت هستند دمای حداکثر و حداقل می باشند. در این پژوهش، به منظور مدل سازی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد از آمار درازمدت میانگین گیری شده دو ایستگاه مشهد و گلمکان برای دوره آماری مشترک از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۸ استفاده شد. با استفاده از سری های زمانی، مدل SARIMA (0,0,0) (0,1,1)12 برای دمای حداکثر ماهانه و مدل SARIMA (0,0,0) (2,1,1)12 برای دمای حداقل ماهانه به عنوان الگوهای نهایی تعیین شدند. ضریب همبستگی بالا در مرحله واسنجی و اعتبار سنجی مدل ها گویای انطباق قابل قبول مقادیر مدل سازی شده و واقعی است. در نهایت بر اساس مدل های برازش یافته، پیش بینی برای ۱۰ سال آتی (۲۰۱۸- ۲۰۰۹) انجام شد. مقایسه نتایج دو دوره آتی (۲۰۱۸- ۲۰۰۹) و دوره پایه (۲۰۰۸-۱۹۸۷) نشان دهنده افزایش میانگین دمای حداکثر به میزان ۱ درجه سانتی گراد و افزایش میانگین دمای حداقل به میزان ۱٫۴ درجه سانتی گراد می باشد.