مقاله مدل سازی و پیش بینی خطر آتش سوزی در جنگل های بخش سه نکا-ظالمرود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از صفحه ۲۰۳ تا ۲۱۷ منتشر شده است.
نام: مدل سازی و پیش بینی خطر آتش سوزی در جنگل های بخش سه نکا-ظالمرود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل سلسله مراتبی فازی
مقاله معیارهای بیولوژیکی
مقاله توپوگرافی
مقاله اقلیمی و انسان ساخت
مقاله مدل رقومی ارتفاع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: اولادی قادیکلایی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلوند حمید
جناب آقای / سرکار خانم: سراجیان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف پیش بینی آتش سوزی های آینده با استفاده از مدل سازی خطر آتش سوزی در جنگل های بخش سه نکا-ظالمرود انجام شد. به منظور مدل سازی خطر آتش سوزی از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای وزن دهی به عوامل موثر در آتش سوزی استفاده شد و بعد نقشه مربوط به هر عامل برای قابلیت یابی مناطق خطر آتش سوزی تهیه شد. عوامل مورد استفاده شامل ۴ معیار اصلی و ۱۷ زیرمعیار بود. معیارهای اصلی شامل معیارهای توپوگرافی، معیارهای بیولوژیکی، معیارهای اقلیمی و معیارهای انسان ساخت بود. برای تهیه نقشه تمام این عوامل از مدل رقومی ارتفاع منطقه و اطلاعات موجود در شرکت سهامی نکاچوب استفاده شد. همچنین نقشه آتش سوزی های گذشته با استفاده از اطلاعات موجود در شرکت سهامی نکاچوب و بعضا نقشه برداری محیط لکه های آتش سوزی در عرصه با سیستم موقعیت یاب جهانی تهیه شد. برای وزن دهی به عوامل موثر در آتش سوزی با تحلیل سلسله مراتبی فازی، از مقیاس های زبانی برای بیان درجه اهمیت عوامل و نتایج ارزیابی پرسشنامه های توزیع شده بین متخصصان آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی استفاده شد. سپس نسبت سازگاری هر معیار برای بررسی صحت وزن معیارها محاسبه شد. نتایج نشان داد که وزن نهایی معیارهای انسان ساخت، بیولوژیکی، اقلیمی و توپوگرافی در قابلیت خطر آتش سوزی به ترتیب برابر با ۰٫۳۰۱، ۰٫۲۵۹۵، ۰٫۲۳۱۵ و ۰٫۲۰۸ است. پس از بدست آوردن وزن هر معیار و زیرمعیار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، مدل خطر آتش سوزی در جنگل های منطقه ارائه شد؛ سپس نقشه مربوط به تمام عوامل موثر در آتش سوزی (۱۷ زیرمعیار) با استفاده از روش فازی در محیط GIS استانداردسازی و مقادیر ارزش های پیکسلی هر نقشه بین ۰ تا ۱ ارزش گذاری شد. درنهایت با استفاده از مدل بدست آمده ابتدا نقشه معیارهای اصلی (از ادغام وزنی زیرمعیارهای هر معیار) و بعد نقشه نهایی خطر آتش سوزی جنگل های منطقه (از ادغام وزنی نقشه ۴ معیار اصلی) تهیه شد. در پایان نقشه خطر آتش سوزی جنگل های منطقه در ۵ طبقه ارائه شد. نتایج نشان داد که مناطق پرخطر آتش سوزی در نقشه قابلیت خطر تهیه شده با مناطق آتش سوزی های گذشته تطابق زیادی داشته که نشان دهنده اعتبار و صحت بالای مدل ساخته شده است.