مقاله مدل سازی و حل تحلیلی مساله برنامه ریزی ظرفیت و زمانبندی تولید یکپارچه: استخراج کران پائین و طراحی یک الگوریتم شاخه و کران کارا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی) از صفحه ۱۱۸ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: مدل سازی و حل تحلیلی مساله برنامه ریزی ظرفیت و زمانبندی تولید یکپارچه: استخراج کران پائین و طراحی یک الگوریتم شاخه و کران کارا
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی ظرفیت
مقاله زمانبندی سفارشات
مقاله الگوریتم شاخه و کران
مقاله کران پائین
مقاله استراتژی جستجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری هادی
جناب آقای / سرکار خانم: نخعی کمال آبادی عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: امین ناصری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه ریزی ظرفیت تولید و زمانبندی تولید جزئی از فرآیند تصمیم گیری در زنجیره تامین بسیاری از صنایع ساخت و خدماتی محسوب می شوند که نقش مهمی را در برآورده سازی نیازهای مشتریان و ارتقای سطح خدمت دهی به مشتریان ایفا می نمایند. از آنجائیکه این دو فرآیند در دو سطح متفاوت از زنجیره تامین عمل می نمایند (برنامه ریزی ظرفیت در سطح تاکتیکی و زمانبندی تولید در سطح عملیاتی)، لذا معمولا تصمیمات مربوط به این دو حیطه نیز مستقلا و جدای از هم اتخاذ می شود. در چنین شرایطی شدنی بودن تخصیص ظرفیت انجام شده در سطح تاکتیکی، زمانیکه برنامه بصورت عملیاتی وارد کارگاه می شود، به عنوان یکی از چالش های اصلی این رویکرد تصمیم گیری مجزا، مطرح است. لذا در این تحقیق، پس از مدلسازی یکپارچه مساله برنامه ریزی ظرفیت تولید و مساله زمانبندی تولید دو ماشینه، به ارائه یک رویکرد حل تحلیلی مبتنی بر تجزیه مساله پرداخته شده است. در راستای کمینه سازی حداکثر زمان تکمیل سفارشات، مفهومی تحت عنوان «زوج سفارش» تعریف، و الگوریتمی جهت تعیین زوج سفارشات بهینه بر مبنای مساله تخصیص متقارن ارائه می شود. سپس در راستای تعیین توالی بهینه زوج سفارشات، الگوریتم شاخه و کرانی بر مبنای سه کران پائین پیشنهادی و همچنین دو استراتژی جستجوی عمق اول و سطح اول، طراحی و در راستای افزایش کارآیی آن تعدادی ویژگی ریاضی اثبات، و بر اساس آن ها تعدادی قاعده چیرگی جهت مساله استخراج شده است. همچنین جهت تعیین مقادیر تخصیص ظرفیت به عملیات، یک الگوریتم جستجوی همسایگی طراحی و بر اساس ویژگی های ساختاری مساله بهبود داده شد.