مقاله مدل سازی ریاضی حذف گاز هیدروژن سولفاید در یک بیوفیلتر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۳۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: مدل سازی ریاضی حذف گاز هیدروژن سولفاید در یک بیوفیلتر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوفیلتر
مقاله مدل سازی ریاضی
مقاله هیدروژن سولفاید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: سامی سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه، یک مدل ریاضی به منظور توصیف فرآیند حذف H2S در حالت های عملکردی شبه پایدار و ناپایدار در یک بیوفیلتر ارایه شده است. مدل مربوط شامل معادلات موازنه جرم برای جزء آلاینده و اکسیژن در ناحیه گاز و توده فیلم میکروبی می باشد که بر اساس قوانین بقا استخراج گردیده است. حل همزمان و عددی این معادلات، تغییرات غلظت آلاینده را در طول ارتفاع بیوفیلتر و ضخامت توده زیستی به دست می دهد. محاسبات برای یافتن مقادیر بازده و ظرفیت حذف در سه شدت جریان مختلف گاز ۰٫۰۳، ۰٫۰۷ و ۰٫۱۴ m3/hr با غلظت های ورودی متفاوت صورت گرفته و نتایج آن توسط نمودارهایی با داده های تجربی ارایه شده توسط Oyarzun و همکاران مورد مقایسه قرار گرفته است. در شرایط ناپایدار نیز مقایسه نتایج حاصل از مدل با نتایج تجربی در غلظت ورودی۱۱۰۰ ppm  از آلاینده H2S ارایه شده است. یافته های حاصل از این بررسی ها نشان می دهد که این مدل با دقت قابل قبولی قادر به برازش نتایج تجربی بوده و بنابراین از آن می توان به عنوان یک ابزار مناسب، برای طراحی بیوفیلتر استفاده نمود. همچنین، اثر پارامترهای مختلف عملیاتی شامل: سطح مخصوص بستر، ارتفاع بستر پرشده، تخلخل بستر و شدت جریان حجمی گاز بر عملکرد بیوفیلتر مورد بررسی قرار گرفته است.