مقاله مدل سازی رابطه بین مصرف برق و توسعه مالی در اقتصاد ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: مدل سازی رابطه بین مصرف برق و توسعه مالی در اقتصاد ایران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه مالی
مقاله مصرف برق
مقاله تولید ناخالص داخلی
مقاله تکنیک Bootstrap
مقاله آزمون علیت گرانجر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی سیدکمال
جناب آقای / سرکار خانم: رنج پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مختارزاده خانقاهی نصرت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دلیل محدویت و اهمیت گسترده منابع انرژی در رشد اقتصادی در ایران تعیین کم وکیف عوامل تاثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق، به دنبال عوامل موثر بر تقاضای برق اثر توسعه مالی به همراه متغیرهای تولید ناخالص داخلی واقعی، رشد جمعیت بر مصرف برق با استفاده از تکنیک ARDL به همراه علیت گرانجر دربازه زمانی (۱۳۹۰-۱۳۶۳) مورد بررسی قرار گرفته است. ضمنا وجود رابطه بلندمدت با استفاده از آزمون هم جمعی پسران در بین متغیرها اثبات شده است. جهت ارزیابی دقیق تر در مورد نتایج بدست آمده در این تحقیق، از روش «بوت استرپ» برای محاسبه انحراف معیار، فاصله اطمینان و تصحیح اریبی در استنباط آماری استفاده شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر مصرف برق می باشد. علیت دوطرفه ای بین رشد اقتصادی و توسعه مالی و علیت یک طرفه ای از توسعه مالی به مصرف برق برقرار است. رشد اقتصادی و مصرف برق در اقتصاد ایران بوسیله توسعه مالی تقویت شده است. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه برای رسیدن به رشد اقتصادی به مساله تقاضای برق در کنار توسعه مالی باید توجه بیشتری گردد.