مقاله مدل سازی توزیع فراونی ارتفاع درختان در توده های ناهمسال (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: مدل سازی توزیع فراونی ارتفاع درختان در توده های ناهمسال (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتفاع درختان
مقاله توده های ناهمسال
مقاله توزیع وایبول
مقاله توزیع گاما
مقاله مدل سازی توزیع فراوانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلی زاده خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: نمیرانیان منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: زبیری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: هورفر عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: مروی مهاجر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای مطالعه توزیع فراوانی داده های ارتفاع درختان در توده های ناهمسال و مدل سازی آن از چند توزیع آماری استفاده شد. منطقه مورد مطالعه شامل شش پارسل از بخش گرازبن جنگل خیرود است که نمونه گیری در آن ها به روش نظام مند با شبکه ۱۰۰×۱۵۰ متر و قطعات نمونه دایره ای ۱۰ آری انجام شده است. از داده های حاصل از این نمونه گیری، ارتفاع ۱۹۶ اصله درخت (راش، ممرز، بلند مازو، توسکا، پلت و …) به عنوان یافته های یک نمونه تصادفی از متغیر ارتفاع در نظر گرفته شدند. بازه ارتفاعی درختان اندازه گیری شده بین ۵ و ۵۱ متر است که معرف تغییرات متغیر ارتفاع درختان در جنگل های شمال است. بعد از محاسبات مقدماتی، چهار توزیع وایبول، گاما، نرمال، و لگ نرمال برای مدل سازی توزیع فراوانی متغیر ارتفاع انتخاب و محاسبات مربوطه انجام شد. نتایج حاصل از آزمون اندرسون دارلینگ و نمودار P-P نشان داد که توزیع لگ نرمال مدل مناسبی برای مدل سازی توزیع فراوانی ارتفاع درختان نیست و از سه توزیع دیگر، به ترتیب، توزیع های وایبول، گاما، و نرمال برای این کار مناسب ترند.