مقاله مدل سازی تغییرات گستره جنگل و بررسی عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در محیط GIS (بررسی موردی: حوضه های آبخیز واز و لاویج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از صفحه ۸۶ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: مدل سازی تغییرات گستره جنگل و بررسی عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در محیط GIS (بررسی موردی: حوضه های آبخیز واز و لاویج)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخریب گستره جنگلی
مقاله پهنه بندی
مقاله رگرسیون لجستیک
مقاله حوضه های آبخیز واز و لاویج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: درفشی خه بات
جناب آقای / سرکار خانم: میرباقری بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تخریب گستره جنگل و تبدیل آن به عرصه های مرتعی، کشاورزی، شهری و روستایی، هر ساله در سطح وسیعی انجام می شود که خسارتهای فروانی به منابع طبیعی وارد می کند. در پژوهش حاضر، با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک، به شناسایی عوامل موثر در تخریب گستره جنگلی و پهنه بندی احتمال وقوع این تخریب در حوضه های آبخیز واز و لاویج پرداخته شد. آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی طی دوره زمانی ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۵ با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست نشان داد که مساحت اراضی جنگلی دو حوضه از ۸۱٫۹۷ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۷۷٫۴۳ درصد در سال ۱۳۸۵ کاهش یافته است. در ادامه، لایه های فاصله از روستا، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده و شیب به عنوان متغیر مستقل و لایه تغییر کاربری اراضی (تخریب گستره جنگلی) به عنوان متغیر وابسته، در مدل وارد شدند. اجرای مدل رگرسیون لجستیک در دو حالت متغیرهای مستقل گسسته و متغیرهای مستقل پیوسته انجام شد. ضرایب بدستامده از اجرای مدل در حالت گسسته، نشان دهنده احتمال وقوع بیشتر تخریب گستره جنگلی در فاصله ۰ تا ۱۰۰ متری از روستا می باشد. اجرای مدل در حالت پیوسته نیز، ارتباط منفی متغیر وابسته را با متغیرهای مستقل نشان می دهد. در نهایت، برمبنای ضریب های بدستامده، نقشه پهنه بندی احتمال تخریب گستره جنگلی در حوضه های مورد بررسی در پنج رده احتمال تخریب بسیار بالا، بالا، متوسط، پایین و بسیار پایین تهیه شد. با توجه به نتایج اجرای مدل در حالت گسسته، ۱۱٫۰۶ درصد از مجموع مساحت دو حوضه در رده با احتمال تخریب بسیار بالا قرار می گیرد.