مقاله مدل سازی تغییرات اراضی جنگلی با روش رگرسیون لجستیک در دوره زمانی ۱۹۸۸-۲۰۰۷ و پیش بینی شرایط آینده این اراضی در منطقه گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فضای جغرافیایی از صفحه ۵۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مدل سازی تغییرات اراضی جنگلی با روش رگرسیون لجستیک در دوره زمانی ۱۹۸۸-۲۰۰۷ و پیش بینی شرایط آینده این اراضی در منطقه گرگان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازی تغییرات
مقاله مدل رگرسیون لجستیک
مقاله اراضی جنگلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلدوی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان ماهینی عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی نژاد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه تغییرات ایجاد شده در اراضی جنگلی منطقه گرگان در فاصله زمانی ۱۹۸۸-۲۰۰۷ بررسی شده و سپس مدل سازی تغییرات جنگلی با روش رگرسیون لجستیک انجام شد. برای تهیه نقشه تغییرات اراضی جنگلی، نقشه های کاربری زمین منطقه در سال های ۱۹۸۸ و ۱۹۹۸ و ۲۰۰۷ با استفاده از تصاویر ماهواره ای تهیه و سپس آشکارسازی تغییرات با روش Post-Classification Comparison در نرم افزار Idrisi انجام گردید. همچنین، نقشه های کاربری زمین برای استخراج متغیرهای مدل استفاده شدند. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد که تغییرات اراضی جنگلی در این دوره زمانی روند کاهشی داشته است. اعتبارسنجی نتایج مدل با محاسبه معیارهای Pseudo- R2 و ROC انجام شد. میزان ارزش Pseudo-R2 و ROC برای مدل در دوره زمانی مورد مطالعه به ترتیب بیش از ۰٫۲۷ و ۰٫۹۱ به دست آمد که مقادیری مطلوب هستند. در مرحله بعد، شرایط آینده اراضی برای سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۵ با استفاده از مدل پیش بینی گردید. نتایج این مطالعه می تواند به مدیران و تصمیم گیران جهت نظارت و جلوگیری از تخریب اراضی جنگلی کمک نماید. نقشه های خروجی حاصل از اجرای مدل با تعیین محل های با احتمال تغییر بالا، به مدیریت و کاهش موثر تخریب اراضی و کنترل نحوه تغییر کاربری زمین منطقه در آینده کمک می نماید.