مقاله مدل سازی بازیابی مواد خوش بو از جریان های دربرگیرنده آن ها با تماس دهنده های غشایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۹ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مدل سازی بازیابی مواد خوش بو از جریان های دربرگیرنده آن ها با تماس دهنده های غشایی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازیابی
مقاله مواد خوش بو
مقاله شبیه سازی
مقاله تماس دهنده غشایی
مقاله غشای الیاف توخالی
مقاله استخراج غشایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروش سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری امید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تولید پساب های بودار در صنایع غذایی و تمایل به استفاده از روش های غیر مخرب برای حذف آنها منجر به پژوهش های بسیار در زمینه جداسازی غشایی شده است. در این پژوهش به مدل سازی و شبیه سازی جداسازی غشایی یک محلول با سه جزء خوش بو توسط تماس دهنده غشایی الیاف توخالی پرداخته شده است. شبیه سازی فرایند با استفاده از نرم افزارهای COMSOL و MATLAB به طور همزمان انجام شد و اثر پارامترهای فرایندی مانند شدت جریان خوراک، حلال و همچنین غلظت ورودی بر نرخ انتقال جرم از میان غشا بررسی شد. تماس دهنده غشایی، سطح تماس مورد نیاز دو سیال را تامین می کند و ترکیب های خوش بو با مکانیسم نفوذ و جابه جایی از یک فاز به فاز دیگر منتقل می شوند. تغییر شدت جریان خوراک تاثیر زیادی روی نرخ انتقال جرم مواد خوش بو از جریان در برگیرنده آن دارد. همچنین افزایش غلظت خوراک نیز اثری همانند افزایش شدت جریان خوراک بر روی نرخ انتقال دارد. در این فرایند به دلیل پایین بودن نرخ انتقال جرم، تغییر شدت جریان حلال تاثیر زیادی روی نرخ انتقال جرم ندارد و قابل چشم پوشی است. شبیه سازی انجام شده با داده های تجربی مقایسه شد، که مطابقت خوبی با آن داشت (با افزایش سرعت جریان ها خطا نیز افزایش می یابد و میانگین خطای محاسبه شده در همه سرعت ها ۱۷% می باشد.