مقاله مدل سازی انتقال آلاینده نیترات در آبخوان شاهرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در ژئوشیمی از صفحه ۳۹۳ تا ۴۰۲ منتشر شده است.
نام: مدل سازی انتقال آلاینده نیترات در آبخوان شاهرود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازی
مقاله MT3DMS
مقاله نیترات
مقاله شاهرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری هادی
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آبخوان شاهرود در استان سمنان تحت تاثیر منابع آلاینده نیترات همچون فاضلاب شهری ناشی از چاه های جذبی، آب برگشتی کشاورزی و صنایع قرار دارد. این عوامل سبب افزایش غلظت نیترات از حدود ۵٫۵ تا ۱۴۰ میلی گرم بر لیتر شده است. هـدف این تحقیق، بررسی سرنوشـت و انتقال نیترات در آبخـوان شاهرود است، ابتدا مدل جریان آب زیرزمینی با استفاده از برنامه رایانه ای MODFLOW تهیه شده و مدل در یک دوره سه ساله در شرایط پایدار و ناپایدار واسنجی و صحت سنجی شده است. در مرحله بعد انتقال آلاینده نیترات از طریق برنامه MT3DMS شبیه سازی شده است. اطلاعات مورد نیاز مدل انتقال نیترات شامل شرایط اولیه، شرایط مرزی و سازوکارهای انتقال آلاینده نیترات (همرفت، پراکندگی، انتشار و واکنش های شیمیایی) لحاظ شده و مدل بر اساس تغییرات غلظت نیترات در محدوده شهری در یک دوره دو ساله واسنجی شده است. نتایج نشان می دهد که جهت جریان آب زیرزمینی و رسانایی هیدرولیکی منطقه، بیـشترین تاثیر را در انتقال آلاینده نیترات دارند. وجود منطقه با رسانایی هیدرولیکی کمتر در غرب و مخروط افت ناشی از تمرکز بالای چاه ها در جنوب منطقه شهری مانع از گسترش آلودگی نیترات در این جهات و به عبارت دیگر از سمت منطقه شهری به سمت پایین دست می شود. با توجه به نزدیکی منطقه شهری به منطقه تغذیه آبخوان و نبود شرایط کاهیدگی، کاهش نیترات از طریق فرایند نیترات زدایی، محتمل به نظر نمی رسد. بر اساس نتایج حاصل از مدل سازی انتقال آلاینده نیترات، غلظت نیترات در فاضلاب ورودی به آبخوان در مناطق مختلف شهر از ۷۰ تا ۴۵۰ میلی گرم بر لیتر متغیر است. بر این اساس، محدوده خطر آلودگی نیترات در محدوده شهری، رسم و بررسی شده است. غلظت نیترات در آب برگشتی زمین های کشاورزی در طی فرایند واسنجی مدل انتقال آلاینده نیترات حدود ۲۰۰ میلی گرم بر لیتر محاسبه شده است. با توجه به حجم آب برگشتی کشاورزی، هر ساله حدود ۱۵۲ کیلوگرم نیترات در هر هکتار از زمین های کشاورزی دشت شاهرود فروشویی می شود. بر اساس نتایج مدل سازی، فاضلاب ورودی از منطقه شهری شاهرود بیشترین تاثیر را در افزایش میزان غلظت نیترات در منابع آب زیرزمینی دارد.