مقاله مدل ساختاری پیوند میان رشد حرفه ای، حمایت سرپرست و توانمندسازی با نگرش های شغلی و رفتارهای مدنی سازمانی در ایران: یک مطالعه ملی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: مدل ساختاری پیوند میان رشد حرفه ای، حمایت سرپرست و توانمندسازی با نگرش های شغلی و رفتارهای مدنی سازمانی در ایران: یک مطالعه ملی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهای مدنی-سازمانی
مقاله حمایت سرپرست
مقاله رشد حرفه ای
مقاله توانمندسازی
مقاله نگرشهایی شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلپرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جوادیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی مایده
جناب آقای / سرکار خانم: مصاحبی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی مدل ساختاری پیوند میان رشد حرفه ای، حمایت سرپرست و توانمندسازی با نگرشهای شغلی و رفتارهای مدنی سازمانی در ایران به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان سه مجموعه صنعتی از شهرهای اصفهان، دورود و شیراز بودند که از میان آنها ۸۹۹ نفر بر مبنای شیوه ی طبقه ای و به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه های رفتارهای مدنی سازمانی، نگرش های شغلی، رشد حرفه ای، توانمندسازی و حمایت سرپرست بر روی آنها اجرا شد. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش از طریق مدل سازی معادله ساختاری (SEM) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که: ۱) رشد حرفه ای، توانمندسازی و حمایت سرپرست با نگرشهای شغلی (رضایت و تعهد) دارای رابطه معناداری است (p<0.01). 2) نگرشهای شغلی، رشد حرفه ای و حمایت سرپرست نیز با رفتارهای مدنی سازمانی دارای رابطه مستقیم معنادار بودند (p<0.01). مدل ساختاری نهایی پژوهش نشان داد که برای ارتقا رفتارهای مدنی سازمانی باید نگرشهای شغلی، رشد حرفه ای و حمایت سرپرست مورد تقویت قرار گیرند.