مقاله مدل ساختاری مولفه های سرمایه اجتماعی موثر بر میزان ریسک پذیری روستاییان: مطالعه کلزاکاران شهرستان کنگاور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اقتصاد فضا و توسعه روستایی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: مدل ساختاری مولفه های سرمایه اجتماعی موثر بر میزان ریسک پذیری روستاییان: مطالعه کلزاکاران شهرستان کنگاور
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله ریسک پذیری
مقاله کلزاکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی بیگی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: علی آبادی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: گراوندی شهپر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش توصیفی-همبستگی حاضر، بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر میزان ریسک پذیری کشاورزان کلزاکار با استفاده از دستگاه مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری، کشاورزان کلزاکار شهرستان کنگاور بودند (N=389) که تعداد ۱۸۵ نفر از آنها با استفاده از جرسی و مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه ها، از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با نرم افزارهای ۱۵ Spss و ۱۸ Amos نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی و قدرت ریسک پذیری در کشاورزان کلزاکاران در حد متوسط است. هم چنین بر اساس یافته ها، رابطه مثبت و معنی داری بین سرمایه اجتماعی و ریسک پذیری کشاورزان وجود دارد. از ۸ مولفه وارد شده در نرم افزار Amos، متغیرهای احساس اعتماد و امنیت، بها دادن به زندگی و دوستی و روابط خانوادگی، واریانس بیشتری از میزان ریسک پذیری کشاورزان کلزاکار را تبیین کردند.