سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کورش قادری – استادیار بخش مهندسی آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمال محمد ولی سامانی – استاد گروه سازه های آبی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تربیت مدرس
نسیم رضایی دهج – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهید باهنر کرما

چکیده:

سدهای پاره سنگی تاخیری نقش مهم و اساسی در کنترل سیلاب و محافظت از اراضی و مناطق صنعتی را به عهده دارند. انواع مختلفی از سدهای پاره سنگی تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است. بعضی از آنها به منظور جلوگیری از تراوش و ذخیره آب و انواع دیگر به منظور کنترل و تاخیر در سیل ساخته شده اند. گاهی اوقات ممکن است به علت سیلاب های ناگهانی جریان علاوه بر درون سد از روی آن نیز عبور کند. برای بررسی جریان از درون سدهای پاره سنگی تاخیری باید از روابط معتبر غیر دارسی که خاص جریان های متلاطم می باشد استفاده نمود. جریان تراوا از درون سد پاره سنگی تحت تأثیر جریلن عبوری از روی سد پاره سنگی قرار می گیرد وباعث بوجود آمدن تلاطم و یک ناحیه انتقالی در درون محیط متخلخل می گردد. در این تحقیق مدل ریاضی روند یابی سیل در سدهای پاره سنگی تاخیری که یکی از مسایل مهم و کاربردی در مدیریت حوضه می باشد تهیه شده است. مدل ریاضی روند یابی سیلاب بر اساس نتایج حاصل از مدل ریاضی محاسبه جریان از درون و روی سد پاره سنگی تاخیری و با استفاده از روش روندیابی پالس توسعه داده شده است. صحت نتایج این مدل ریاضی با نتایج بدست آمده از داده های فیزیکی و آزمایشگاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اس. نتایج میزان کاهش دبی اوج در روند یابی سیلاب را بین ۵ تا ۲۰ درصد نشان می دهد.