سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهرام یوسفی – دانشیار دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسن کریمی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
علی جعفرقلی – سازمان صنایع هوافضا
محسن بختیاری فر – سازمان صنایع هوافضا

چکیده:

قسمت حس کننده در سامانه های کنترلی یکی از مهمترین بخشهای سامانه می باشد حساسیت و پایداری پارامترهای یک سامانه کنترلی تا حدود زیادی به مشخصات بخش حس کننده بستگی دارد درسامانه های کنترلی مختلف از دیافراگم سلیفون و ترکیب آنها با فنر به عنوان بخش حس کننده استفاده می شود درسامانه کنترلی مورد بررسی از یک دیافراگم به عنوان بخش حس کننده استفاده شده است دراین مقاله پس از نوشتن معادلاتمربوط مدلریاضی بخش حس کننده بصورت یک زیرسیستم از سیستم کلی سامانه کنترلی درمحیط simulink نرم افزار matlab مورد شبیه سازی قرارگرفت و سپس با توجه به تستهای مقایسه می شود درنهایت پس از اطمینان از صحت مدل ریاضی این بخش از سامانه این زیرسیستم برای تکمیل مدل ریاضی این بخش از سامانه این زیرسیستم برای تکمیل مدل ریاضی سامانه کنترلی و درمرحله بعدی مدلسازی موتور سوخت مایع مورد استفاده قرارمیگیرد.