سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

میثم دیرین – کارشناس ارشد راه و ترابری، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قم
علی منصور خاکی – دانشیار گروه راه و ترابری دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
قاسم باقری – کارشناس ارشد حمل و نقل، مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان قم

چکیده:

امروزه افزایش ایمنی راه ها به یکی از معضلات مهم کشورهای در حال توسعه در بخش حمل و نقل واقتصاد تبدیل شده است و از این رو در سال های اخیر تحقیقات قابل توجهی در سراسر دنیا برای درکارتباط بین تعداد تصافات، حجم ترافیک عبوری، مشخصات هندسی مسیر و عوامل محیطی در قالب مدل های پیش بینی تعداد تصادفات انجام پذیرفته است. این مدل ها ابزاری قوی در تحلیل تصادفات محسوبمی گردند که در شناسایی و تحلیل نقاط حادثه خیز در جاده های برون شهری به کار گرفته می شوند. استفاده از مدل های پیشبینی که بر اساسروشهای دقیق آماری و اطلاعات راه ها و تصادفات بدست میآیند، نه تنها در ارزیابی اصلاحات هندسی و مدیریتی راه موثر واقع می شوند بلکه شناسایی نقاط حادثه خیز را آسان و قابل بررسی می نماید. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از بانک اطلاعاتی جمعآوری شده، مدلی ارائه شود، تا میزان تاثیر پارامتر های موثر طرح هندسی بر ایمنی جاده های برون شهری بررسی شود. بدین منظور متغیرهای تاثیر گذار جهت مدلسازی انتخاب شده اند. سپسبر اساس آمارگیریو برداشت های میدانی در محورهای مطالعاتی و تکمیل اطلاعات لازم، مدل کالیبره و ارائه شده است. به کمکمدل ارائه شده می توان مقاطع حادثه خیز در سطح راهها را شناسایی کرده و نسبت به رفع نواقصومشکلات مربوطه و در نتیجه ارتقای سطح ایمنی راهها اقدام نمود.