سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی متولی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه
سعید مینایی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه
احمد عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این پژوهش، به منظور تخمین و انتخاب یک مدل ریاضی مناسب، ضریب انتشار رطوبت موثر و مقادیر انرژی فعال سازی برای خشک کردن دانه انار، آزمایشهای تجربی خشک کردن در چهار سطح سرعت باد ۰/۳و۰/۵ و ۰/۷ و ۱متربرثانیه) و شدت تابش ( ۲۲ و۳۱و۴۹ وات بر سانتیمترمربع) انجام گرفت. دادههای تجربی با انواع مدلهای نیمه نظری وتجربی ارزیابی شد و نهایتاً از میان مدلهای مورد نظر ، مدل میدیلی با توجه به معیارهای بیشترینR2و کمترینχ۲ وRMSE به عنوان بهترین مدل انتخاب شد. ضریب موثر انتشار رطوبت موثر دانههای انار بین ۰/۴×۱۰-۹ تا۳/۲۱×۱۰ -۹ مترمربع بر ثانیه بدست آمد. انرژی فعال سازی با استفاده از یک رابطه نمایی بر مبنای رابطه آرنیوس محاسبه شد.