سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

شیوا آصف – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک
کامران رحیم اف – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

دراین مقاله به بررسی عوامل تاثیر گذاردرتصادفات بوقوع پیوسته درتونلهای واقع دربزرگ راه های درون شهری پرداخته شده است بدینمنظور به سهم هریک از عوامل موثر اشاره گردیده و تصادفات تونل رسالت بهعنوان مطالعه مردی مدنظر داده است درنهایت رابطه بین فراوانی تصادفات و پارامترهای سرعت speed حجم ترافیک AADT و …. درتونل مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و مدل ریاضی آن پیشنهاد گردیده است هدف ارایه یک مدلکلی برای براورد تعدادتصادفات درتونلهای بزرگراهی میب اشد این مدل براساس داده های ترافیکی هندسی محیطی و تصادفات تونل رسالت شهر تهران پایه ریزی شده و جهت تعیین ضرایب مدل از نرم افزار sPSS استفاده گردیدها ست نتایج این تحقیق نشان میدهد که حجم ترافیک سرعت و زمان از موثرترین متغیرهای تاثیر گذار برتعدادتصادفات تونلهای واقع دربزرگراه های شهری می باشند.