سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود قاسمی نوقابی – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی جلیلی – دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد احمدی – کارشناس ارشد راه و ترابری، مهندسین مشاور طرح توسعه محور
حمیدرضا عطاران کاخکی – کارشناس ارشد راه و ترابری، مهندسین مشاور روژان تدبیر

چکیده:

در این تحقیق عوامل اثرگذار بر خستگی و خوابآلودگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین بررسی و اولویتبندی شده است. نوع مطالعه توصیفی-تحلیلی بوده و برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. در پرسشنامه از رانندگان درباره سه گروه از دلایل عمده موثر در تصادفات ناشی از خستگی و خوابآلودگی شامل عوامل انسانی، محیطی و بار و وسیله نقلیه سوال شد و تأثیر این عوامل بر میزان خستگی و خوابآلودگی رانندگان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مدل رگرسیونی این دادهها برای متغیر وابسته میزان خستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مهمترین عوامل شناسایی و به ترتیب اولویت مشخص گردید. نتایج نشان داد مهمترین عامل در میزان خستگی و خوابآلودگی رانندگان عوامل انسانی و بعد از آن عوامل محیطی و وسیله نقلیه و بار میباشد.