سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

وحید مرندی – کارشناس ارشد مهندسی فرآیند – مدیر تضمین کیفیت

چکیده:

سیر تّحول تاریخ، جوامع را به سه دسته : جوامع سنّتی، جوامع صنعتی و جوامع فراصنعتی تقسیم نموده است .ویژگی ها و قلمرو نوین فکری جوامع فراصنعتی، تعیین کننده نظم جدید اقتصادی در جهان می باشد. مسابقه جهانی برای ارزان فروشی و تشدید فزاینده رقابت برای تصاحب بازار – با ارائه بهترین کیفیت – موجب شده تا افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید، در سرلوحه امور مربوط به رقابت در بازار جهانی قرارگیرد . اتّخاذ روش های نوین برای طراّحی محصول، به کارگیری مدیریت عملکرد، افزایش کارآیی و اثربخشی با توسعه رو ش های مدیریت کیفیت و در نهایت افزایش رقابت پذیری، همه در گروی شناخت پیچیدگی های نظم نوین و سامانه اقتصاد جهانی است. ثروت یک کشور، از ترکیب سه عامل شناخته می شود : منابع طبیعی Natural Resources منابع سخت افزاری Hardware Resources) و منابع انسانیHuman Resources)امروزه سهم منابع مختلف از کل ثروت هر کشور، یکی از مهم ترین عوامل در شناخت جایگاه آن کشور در جهان بوده و به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی در شئون مختلف و انجام سیاست های راهبردی Strategic) مورد استفاده قرار می گیرد . در حالی که مقایسه تفکیکی سهم منابع مختلف از کّل ثروت کشورها نشان می دهد که سهم سخت افزار و منابع طبیعی کشور ما از کشورهای توسعه یافته، به هیچ وجه کم تر نیست؛ اما مقایسه نسبت افراد شاغل در صنعت با تحصیلات مختلف، موید آن است که بهبود ساختار منابع انسانی در برهه کنونی، از اهمیت ویژه ای برای توسعه کشور برخوردار می باشد . امروزه با روشن شدن اهمیت منابع انسانی، شیوه های تقویت و پرورش کارکنان مورد توجه سازمان های پیشروPioneer Organizations در جهان قرار گرفته است. در این سازمان ها، پرورش نیروی انسانی یک گام فراتر رفته و نه تنها مدیران، بلکه هر یک از کارکنان در جایگاه خود یک رهبر تلقی شده و از آن ها انتظار می رود ویژگی های رهبری را دارا باشند. مقایسه ویژگی های دوازده گانه این مدل رهبری با وضعیت کنونی سازمان های کشور، نشان از اولویت تغییر ساختار فکری و فرهنگی منابع انسانی کشور دارد و چه بسا باید ، عنصر چهارمی تحت عنوان سرمایه های اجتماعیSocial Resources را نیز در محاسبه ثروت کشورها منظور نمود.در این نوشتار، ابتدا با معرفی برخی پیچیدگی های جوامع فراصنعتی و تفاوت های آن با ساختار کنونی کشور،چارچوب های اقتصاد نوین جهانی مطالعه خواهد شد . هم چنین پس از مقایسه وضعیت ارزش سهام و نرخ بهره در جهان، ساز و کارهای فعالّیت در بازار رقابتی جهان امروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت . سپس ضرورت بهبود ساختار منابع انسانی در کشور با استفاده از آمار به تصویر کشیده می شود . در نهایت، ویژگی های مدل رهبری با رویکرد مدیریت کیفیت در شرکت فورد به عنوان یک سازمان پیشرو، مورد بحث قرار گرفته و راه کارهایی ارایه خواهد شد