سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یعقوب دبیری – کارشناس ارشد بیومکانیک- دانشکده مهندسی پزشکی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ناصر فتورائی – نویسنده عهده دار مکاتبات، استادیار دانشکده مهندسی پزشکی- دانشگاه صن
حمیدرضا کاتوزیان – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهرا

چکیده:

یک درخت شریانی مجموعه ای از شریانهای مثصل به هم است. قلب نقش عضو خون رسان به شبکه را ایفا می نما ید ودر انتهای شبکه شریانی بستر مویرگی اتصال آن را با شبکه سیاهرگی برقرار نموده و بدینوسیله سیستم سیرکولاسیونبسته، تکمیل می شود. هدف ما در این تحقیق مدلسازی المان محدود شبکه شریانی بود. بدین منظور معادلات حاکماستخراج و با اعمال فرض های ساده شونده از جمله لایه ای بودن جریان خون، اقدام به حل آنها به روش المان محدودشد. کد محاسباتی حاصل قادر است درخت شریانی که شامل انشعابات و گرفتگی ها متعدد است را مدل نماید. این کدمیتواند تأثیر عوامل فیزیکی مختلف از جمله ضریب الاستیسیته دیواره شریان را بر روی امواج دبی و فشار بررسی کند.همچنین قادر است تأثیر گرفتگی شریان را روی این امواج مشخص نماید و وسیله ای جهت تأیید و تشخیص گرفتگیهای حاد فراهم آورد. این کد می تواند به عنوان ابزاری جهت ارزیابی میزان خونرسانی به اعضای مختلف شبکه در اثرعواملی از جمله قطع و یا انسداد شریان در اعمال جراحی و یا تصادف بکار رود. در مطالعه حاضر به بررسی انواع مدلسازیشبکه های مویرگی انتهایی نیز پرداخته شده است.نتایج نمونه ارائه شده برای شبکه شریان فمورال نشان می دهند که هرچه خون از قسمت ورودی شبکه دور می شود،فشار متوسط آن کاهش، قله موج فشار آن افزایش، قله موج دبی آن کاهش و دبی متوسط آن کاهش یافته و امواج فشار ودبی آن در مقایسه با امواج ماقبل، دیرتر رخ می دهند. همچنین وجود گرفتگی شریانی باعث افت مقادیر فشار و دبی بعداز محل گرفتگی می شود و هرچه گرفتگی حادتر باشد، این افت بیشتر است.