سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوراله احمدی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
حمیدرضا وثوقی فر – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسن کیامنش – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

پدیده شکست سد دارای پتانسیل فاجعه انگیزی است. بنابراین برآورد پارامترهای هیدرودینامیکی امواج سیلاب جهت پیش بینی خطرات و مدیریت منابع و امکانات و حفظ جان انسان ها امری مهم می باشد. در این تحقیق مدل عددی دو بعدی حجم محدود با حل کننده نوع گودانف، براساس معادلات آب های کم عمق برای بررسی پدیده شکست سد و با در نظر گرفتن عملکرد بستر خشک و مرطوب در شبکه کارتزین ارائه شده است. مدل سازی ترم های انتقال بوسیله روش هارتن، لاکس و ون لیر به انضمام موج تماسیHLLC و با استفاده از روش مرکزیت سلول، به صورت صریح انجام گرفته است. در کد نویسی از نرم افزار متلب استفاده شد. ارزیابی و صحت سنجی مدل یک بعدی، با مقایسه نتایج مدل حاضر با نتایج حل تحلیلی آزمون های شکست سد در بستر مرطوب و خشک و همچنین شبیه سازی شکست با دو موج انبساطی انجام گرفت. از طرف دیگر اندازه گیری های حاصل از آزمون آزمایشگاهی شکست سد و روش عددی WAF برای ارزیابی مدل عددی دو بعدی با حل کننده تقریبی ریمان HLLC استفاده شد. بررسی نتایج، حاکی از قابلیت روش عددی موجود در تسخیر شوک و توانایی شبیه سازی بستر خشک و همچنین مدل سازی پدیده شکست سد است