مقاله مدل خطی برآورد حجم فعالیت بدنی روزانه مردان میانسال تندرست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۴۴۱ تا ۴۴۸ منتشر شده است.
نام: مدل خطی برآورد حجم فعالیت بدنی روزانه مردان میانسال تندرست
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدلهای خطی
مقاله حجم بدن
مقاله میانسال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: فرهپور نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کاربست ابزار معتبر و پایا و در عین سریع، ساده و کم هزینه جهت اندازه گیری حجم کار و فعالیت بدنی در مطالعات همه گیرشناسی و ارزیابی های بالینی ضروری است. هدف این پژوهش ارائه مدل پیشگوی جدید حجم فعالیت بدنی روزانه با استفاده از مولفه های فیزیولوژیک و ترکیب بدن در مردان میانسال می باشد.
روش کار: فعالیت بدنی روزانه بوسیله گام شمار به مدت ۲ هفته در ۱۰۱ مرد ۴۰ تا ۶۵ سال اندازه گیری شد. همچنین شاخص های ترکیب بدن، هزینه های انرژی و مصرف اکسیژن استراحت اندازه گیری شدند. از رگرسیون خطی چند گانه جهت برآورد تعداد گام های روزانه با استفاده از متغیرهای مستقل استفاده شد.
نتایج: همبستگی معنی داری بین تعداد گام روزانه با متغیرهای مستقل مشاهده شد (P<0.001) گام های روزانه با استفاده از متغیرهای شاخص توده بدن، متابولیسم پایه، هزینه های انرژی روزانه و اکسیژن استراحت قابل پیشگویی بود (P<0.001، گام در روز R2=0.961, SEE=752). همبستگی معنی داری بین تعداد گام های پیشگویی شده و اندازه گیری شده مشاهده شد (P<0.001).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد شاخص توده بدن، متابولیسم پایه، هزینه انرژی روزانه و هزینه اکسیژن استراحت مولفه های مناسبی برای پیشگویی حجم فعالیت بدنی روزانه مردان میانسال به شمار می آید. بنظر می رسد که این معادله خطی رگرسیونی می تواند در مطالعات پایه همه گیرشناسی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد.