سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شاهین رفیعی – هیئت علمی گروه مکانیک ماشینهایکشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
مهدی کاشانی نژاد –

چکیده:

ذرت پس از گندم و برنج مهمترین ماده غذایی دنیا را تشکیل میدهد برای حفظ کیفیت ذرت در طی انبارداری بایستی این محصول خشک شود به منظور کاهش ضایعات محصول در طی خشک کردن و افزایش بازده خشک کن مدلسازی خشک کردن ضروری بوده و اولین گام پیش بینی منحنی خشک شده توده بستر نازک ذرت و استخراج مدلهای مناسب برای این منظور می باشد دراینتحقیق خشک کردن بستر نازک ذرت رقم ۷۰۴ مدلسازی شد آزمایش در پنجسطح دمای خشک کن ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ و چهار تکرار اجرا شد نمونه ها پس از تهیه با رطوبت اولیه ۳۰% برپایه وزن خشک خشک شد رطوبت توده با وزن کردن نمونه ها طی فرآیند خشک کردن اندازه گیری گردید