سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا دباغیان – اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ، منطقه اقتصادی بندر امام خم

چکیده:

پس از بررسی طول عمر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در اداره کل بنادر و دریانوردی که بالغ بر ۱۰ سال از عمر آن می گذرد،متوجه شدم که سیستم طراحی شده تناسب با ساختار عمودی سازمانی را نداشته و در دو دوره ۵ سال به صورت متناوب از جنب وعلم » جوش به حالت ایستا و گاها کم تحرک ؛ و گاهی به دست فراموشی سپرده شده است . بدون شک همانگونه که صاحب نظراناستقرار مدیریت مشارکتی را منوط به اراده مدیریت ارشد هر سازمان می دانند این اتفاق نیز در اداره کل مشهود است . « مدیریت چنین استنباط می شود که حیات و بقاء سیستم نظام پیشنهادات تابعی از تغییرات مدیریتی در سازمان های دولتی می باشد و بامطالعات انجام شده این عارضه در اکثر دستگاهها دیده می شود. علاوه بر نقش مدیران فرهنگ سازمانی نیز می تواند به عنوان بستری مناسب در استقرار این سیستم موثر واقع شود. اعتماد و اعتقاد متقابل بین سطوح مدیریتی، (مدیران و کارکنان) به یکدیگراز عوامل دیگر است که می تواند این سیستم را پویا نگه دارد. (نویسنده) پس از بررسی جوانب مختلف سیستم چه در دورانی که به در کمیته ای به نامبهگزین موجودیت داشت و چه در دوران فعلی که به صورت نرم افزاری انجام می شود، در هر دو روش شاهد نقصانهایی می باشیم و چاره را برآن دیدیم که از بین روشهای متعددی که در سازمانهای دولتی که همه بایک هدفبهره وری نسبت به ایجاد قسمتی به عنوان پذیرش پیشنهادات و یا هر نام دیگر استفاده نموده اند، با استفاده از تجربیات مدلی را ارائه نمایمکه انتظار می رود ضمن سادگی کاراتر بوده و ما را به رسالتی که همان بهره وری یعنی استفاده بهتر از منابع در اختیار سازمان می باشد سوق دهد.عدم تناسب بین پیشنهادات ارائه شده و اجرا شده به عنوان یکی از عوامل فرسودگی این سیستم که به نوعی کسالت آور نیزشده به عنوان یک عارضه مهم مارا در انجام این مطالعه مصمم تر نموده . روشی که برای این مطالعه در پیش گرفته شده است بهصورت مصاحبه با نخبگان ، صاحب نظران به صورت حضوری و کتابخانه ای بوده که سرانجام مدل پیشنهادی اینجانب حسب یافته های تحقیق ارائه می گردد