سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قاسم مهدیزاده – کارشناس ارشد مهندسی صنایع شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون اهواز

چکیده:

نظام پیشنهادها مانندبسیاری از سیستمهایی که با هدف بهره برداری بهبود و توسعه ایجاد شده اند ابتدا بواسطه تلاشها تجربیات و تحقیقات صورت گرفته در یک صنعت و یا کشور خاص شکل گرفت لذا طبیعی است که این گونه سیستم ها از ویژگی های سخت افزاری ونرم افزاری خاستگاه خود بسیار متاثر باشند دراین میان یکی از مشکلاتی که به هنگام توسعه وگسترش آنها در سطح بین المللی و در صنایع مختلف ایجاد می شود و موجب ناکامی آنها می گردد عدم توجه به ویژگیهای نرم افزاری و تاکید فراوان بر جنبه سخت افزاری است دراین مقاله با هدف مرتفع ساختن این نقیصه مدلی پیشنهاد شده است تا بتوان بطور توامان هر دو رویکرد سخت افزاری و نرم افزاری را مورد توجه قرار داد اینکا ر با استفاده از تعریف جدیدی که از بهره وری براساس مفهوم مطلوبیت ارائه میش ود صورت می گیرد در واقع قرارگرفتن نظام پیشنهادها در بستر پارادایم نرم براین اساس می باشد تئوری مطلوبیت که بیشتر در حوزه علم اقتصاد مورد توجه بوده است در دهه گذشته توسط برخی محققین در حوزه های روانشناسی تکنیکهای تصمیم گیری و علوم اقتصادی با اقبال و توسعه رو به تزاید مواجه گردیده است بنابراین در این مقاله پس ازتبیین تعریف جدید از بهره وری ابتدا اجزای اصلی سیستم جدید نظام پیشنهادها از منظر مطلوبیت مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و سپس نحوه تعامل و ارتباط این اجزا تبیین می گردد.